فرم استخدام

  • مقطعرشتهگرایشنام آموزشگاهتاریخ شروعتاریخ پایانمعدل 
  • شرکت/کارگاهنوع فعالیت شرکتسمت شغلیآدرس محل کارتاریخ شروعتاریخ پایانمسئول مستقیممدیر مجموعهآخرین حقوقعلت قطع رابطه 
  • نام دورهمدت و زماننام موسسه و آموزشگاهشهرزمان اخذ گواهینامهعنوان مدرک و گواهینامه 
  • نوع وسیلهپایه 
  • چنانچه دارای بیماری خاص یا وضعیت جسمانی خاصی هستید اینجا توضیح دهید
  • نام و نام خانوادگیشغلنوع آشناییآدرسشماره تماس 
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .